Προκήρυξη

Αθήνα, 01/06/2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος της Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διετούς φοίτησης, που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Πολυτεχνικών Σχολών, όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  Με πρόταση της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας συγκροτείται ειδική Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) από 1 Ιουνίου 2017 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2017 (υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη) με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (ισοτιμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής)ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

3. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.

4.  Δύο (2) συστατικές επιστολές.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα.

6. Βεβαίωση της υπηρεσίας / εργοδότη τους, εφ΄ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

7. Δύο ( 2) φωτογραφίες.

8. Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διπλώματος Advance ή Proficiency είτε με γραπτή εξέταση (μετάφραση επιστημονικού κειμένου).

Ο αριθμός εισακτέων στο πιο πάνω Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» ορίζεται σε (20) είκοσι.  

Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή επιλογής εισακτέων.

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των διδασκομένων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των  3.000 ευρώ για τα δύο έτη του συγκεκριμένου κύκλου και θα καταβληθούν σε δύο δόσεις των 1.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ (http://m-biotech.biol.uoa.gr). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (Τηλ. 210-7274248)  και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Τηλ. 210-7274704).

 

         

       Η  Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.                                                       Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας

              Α. Δ. Καραγκούνη                                                                                   K. Γεωργίου

                 Καθηγήτρια                                                                                       Καθηγητής