Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων:

 

1.  Συνέντευξη ενώπιον της ειδικής «Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων».

2.  Γενικός βαθμός πτυχίου.

3.  Επίδοση διπλωματικής εργασίας εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.

4.  Βαθμός των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο προπτυχιακών μαθημάτων.

5.  Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες.

6.  Συστατικές επιστολές.

7.   Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα ή συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Τα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο μαθήματα για κάθε πτυχιούχο καθορίζονται ανά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε. του Μ.Δ.Ε.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Μ.Δ.Ε. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διπλώματος Advance ή Proficiency είτε με γραπτή εξέταση (μετάφραση επιστημονικού κειμένου).