Κανονισμός

Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Για Τη Χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Με Τίτλο:

"ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

 

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ’αριθμ.35534/Β7 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο: «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ».  Έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας και μπορεί να αναθεωρείται.  Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο:

1.      να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την περάτωση των σπουδών τους,

2.      να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λ.π. με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στα σχετικά ΦΕΚ 774Β/17.06.2003 και ΦΕΚ 590/23.04.2007.

Άρθρο 2

Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η προκήρυξη για την επιλογή των εισακτέων γίνεται μια φορά για κάθε κύκλο σπουδών και καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» (http://m-biotech.biol.uoa.gr).  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών, όλων των Πανεπιστημίων της χώρας ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, με προτεραιότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Βιολογίας καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων  των ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/ 2001.  Με πρόταση της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας συγκροτείται ειδική Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας.

      Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών  γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων:

1.      Συνέντευξη ενώπιον της ειδικής Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

2.      Γενικός βαθμός πτυχίου.

3.      Επίδοση διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.

4.      Βαθμός των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο προπτυχιακών μαθημάτων.

5.      Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες.

6.      Συστατικές επιστολές.

7.       Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα ή συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Τα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο μαθήματα για κάθε πτυχιούχο καθορίζονται ανά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε. του Π.Μ.Σ.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διπλώματος Advance ή Proficiency είτε με γραπτή εξέταση (μετάφραση επιστημονικού κειμένου).

Μετά το πέρας της αξιολόγησης η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με σειρά επίδοσης και την υποβάλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ  Η λίστα των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.  Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ.  Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπον.  Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.  Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ είναι δωρεάν και τα έξοδα καλύπτονται έως και το Σεπτέμβριο του 2008 από το ΥΠΕΠΘ μετά από την πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. (ΦΕΚ 774B-17/6/2003).  Μετά το πέρας του προγράμματος, θα ζητηθεί εκ νέου ανανέωση της πλήρους χρηματοδότησης από το ΥΠΕΠΘ.  Στην περίπτωση που το αίτημα της ανανέωσης της πλήρους χρηματοδότησης δεν γίνει δεκτό, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ ανα­μένεται να καλύπτεται από τον τακτικό προ­ϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και άλλους δημόσιους ή ιδιω­τικούς φορείς.

Άρθρο 3

Χρονική Διάρκεια του Π.Μ.Σ.

Η διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.  Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Η ολοκλήρωση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. πρέπει να γίνει το αργότερα μέσα σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται.  Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό.

 Άρθρο 4

Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) προτείνονται από τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας. Ο συντονιστής επιλέγει τους συνεργάτες του (μέλη Δ.Ε.Π. ή εξωτερικούς συνεργάτες) και υποβάλει σχετική πρόταση για έγκριση από τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.  Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η αντίστοιχη ύλη μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων και έγκριση της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ.  Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ και στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος.

Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας.  Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου, κάθε φοιτητής αναλαμβάνει για κάθε μάθημα μια ανάλυση εργασίας δημοσιευμένης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.  Η παρουσίαση της ανάλυσης γίνεται προφορικά εντός οκτώ (8) ημερών.  Η βαθμολόγηση των αναλύσεων των επιστημονικών εργασιών γίνεται με βάση τη κλίμακα του 10 (από 0 έως 10).   Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν το χρονοδιάγραμμα που δίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τις αναλύσεις εργασιών. Η μη τήρησή του χρονοδιαγράμματος ισοδυναμεί με βαθμό 0.  Μετά το τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε ημερομηνίες που καθορίζονται με τη συνεργασία των συντονιστών των μαθημάτων και της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.  Οι εξετάσεις βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας.  Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με βαθμό 0.  Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ο φοιτητής διαγράφεται.  Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Συντονιστική Επιτροπή μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος  Η βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από τη βαθμολογία των αναλύσεων (40%) και των γραπτών εξετάσεων (60%).  Το σύνολο των οκτώ (8) μαθημάτων συμμετέχει με ποσοστό 20% στο τελικό βαθμό του πτυχίου. 

Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει ένα σεμινάριο για κάθε εξάμηνο.  Η επιλογή των θεμάτων από τους φοιτητές γίνεται από ένα σύνολο δώδεκα (12) θεμάτων, τρία (3) για κάθε μάθημα του εξαμήνου.  Τα θέματα καθορίζονται από τους εκάστοτε διδάσκοντες σε συνεργασία με τον συντονιστή του μαθήματος και τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.  Η προετοιμασία του σεμιναρίου διαρκεί ένα μήνα.  Στην καταληκτική ημερομηνία κατατίθεται το σεμινάριο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  Η προφορική παρουσίασή του σεμιναρίου γίνεται εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάθεσή του.  Η βαθμολόγηση των σεμιναρίων γίνεται με βάση τη κλίμακα του 10 (από 0 έως 10).  Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν το χρονοδιάγραμμα που δίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τα σεμινάρια. Οι φοιτητής μπορεί να ζητήσει με γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για την παράδοση και παρουσίαση του σεμιναρίου.  Το αίτημά του θα εξετασθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.  Αν η αιτιολόγηση κριθεί βάσιμη θα του δοθεί  παράταση που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή.  Ο τελικός βαθμός των δύο (2) σεμιναρίων (ένα για κάθε εξάμηνο), συμμετέχει με ποσοστό 30% στον τελικό βαθμό του πτυχίου. 

Η παρακολούθηση των παραδόσεων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.  Δικαιολογούνται έως (2) απουσίες.  Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. θέματα υγείας κ.λ.π.) επιλύει η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας από πλευράς φοιτητή εκπλήρωσης των υποχρεώσεών  του για το Α΄ και Β΄ Εξάμηνο του Π.Μ.Σ. (παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων, αναλύσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις και σεμινάρια), είναι δυνατή η διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνης γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας..

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο φοιτητής υποχρεούται κατά  το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο σπουδών να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική  Εργασία (Μ.Δ.Ε.).  Κάθε Μάιο οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέματα Μ.Δ.Ε. ως εξής:  Οι συμμετέχοντες σε κάθε μάθημα σε ειδική συνεδρίαση  αποφασίζουν για τη διεξαγωγή Μ.Δ.Ε. Αποστέλλουν τα θέματα  Μ.Δ.Ε. (τίτλους και επιβλέποντες) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω της φύσης του Π.Μ.Σ είναι δυνατή η εκπόνηση Μ.Δ.Ε. σε χώρους εκτός του Τμήματος Βιολογίας, και των συνεργαζομένων Πανεπιστημιακών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων, με την προϋπόθεση  ότι γίνεται «συνεπίβλεψη» από διδάσκοντα του Π.Μ.Σ..  Τα θέματα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους  (1η, 2η κ.λ.π.).  Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεμάτων με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ.

Κατά την πορεία διεξαγωγής της Μ.Δ.Ε. και μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου υποβάλλεται στη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ, σύντομη έκθεση προόδου με ευθύνη του επιβλέποντος. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.  Μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Μ.Δ.Ε. και τη σύμφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώμη του επιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας σε συνεδρίασή της ορίζει τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συμπληρώνεται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. σχετικού γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Βιολογίας.  Στην ειδική περίπτωση του «συνεπιβλέποντος» η τριμελής επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει και έναν εξωτερικό συνεργάτη.  Η τριμελής επιτροπή με πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ημερομηνία εξέτασης ενημερώνοντας εγγράφως τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η Μ.Δ.Ε. παρουσιάζεται από τον Μεταπτυχιακό Διπλωματικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία αναρτάται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν.  Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).  Η τριμελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει εις διπλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.  Σε περίπτωση που η τριμελής Εξεταστική  Επιτροπή κρίνει, ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές.  Η διαδικασία  υποστήριξης επαναλαμβάνεται  και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται.  Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής  Εργασίας  γίνεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάθεση του θέματος στον φοιτητή, ενώ δεν  πρέπει να ξεπερνά  το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών.  Παράταση πέραν των δεκαοκτώ (18) μηνών μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις  ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος.

Άρθρο 5

Παροχές – Συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  σε Παν/κα Όργανα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν  τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Παν/κά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.  Για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπεται η χορήγηση δύο (2) υποτροφιών με μορφή χρηματικού ποσού και αναμνηστικής πλάκας.  Το χρηματικό ύψος των δύο υποτροφιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2300 € για κάθε κύκλο σπουδών.  Το ποσό θα διανέμεται στους δύο καλύτερους σε επίδοση φοιτητές στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών (1500 € στον πρώτο και 800 € στο δεύτερο) και ειδικότερα με την αποφοίτηση του 80% των εγγεγραμμένων για κάθε κύκλο φοιτητών. 

Άρθρο 6

Τελική βαθμολογία - Απονομή   των   διπλωμάτων

Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαμορφώνεται  ως εξής: κατά  20%  από τον  μέσο  όρο της συνολικής βαθμολογίας των οκτώ (8) μαθημάτων, κατά 30% από το συνολικό βαθμό των δύο (2) σεμιναρίων και  κατά 50% από το  βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή διπλώματος είναι ο συνολικός τελικός βαθμός να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5).

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία», απονέμεται  από τη Γενική  Συνέλευση Ειδικής  Σύνθεσης του  Τμήματος  Βιολογίας.

Άρθρο 7

Οργανωτική και Διοικητική Δομή

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής (άρθρο 12 Ν. 2083/92):

α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης.

β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. η οποία απαρτίζεται από τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. κ. Αμαλία Δ. Καραγκούνη-Κύρτσου (Καθηγήτρια Μικροβιολογίας) και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας κ.κ. Γεώργιο Διαλλινά (Αν. Καθηγητή) και Δημήτριο Χατζηνικολάου (Επικ. Καθηγητή) σύμφωνα με την 1185/27.01.2006 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.  Η Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης διοικητικά και τεχνικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

Αμαλία Δ. Καραγκούνη-Κύρτσου

Καθηγήτρια