Γενικές Πληροφορίες

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» (Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά).

 

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια για την απονομή του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η ολοκλήρωση της φοίτησης για το Π.Μ.Σ. πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να  παρατείνει το χρόνο αυτό.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Πολυτεχνικών Σχολών, όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΜΔΕ «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» ορίζονται κατ' ανώτατο όριο σε 20 (είκοσι).