'Ιδρυση Μεταπτυχιακού

Η 'ιδρυση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ με τίτλο "Μικροβιακή Βιοτεχνολογία" εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α) Την από 28.05.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας, με την οποία εγκρίθηκε από το Τμήμα Βιολογίας η υποβολή πρότασης στο ΥΠ.Ε.Π.Θ για τη χρηματοδότηση Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.2 με τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» και επιστημονική υπεύθυνο την Καθηγήτρια κ. Αμαλία Καραγκούνη.

 

β) Την από 21.05.2002 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εγκρίθηκε η ανωτέρω υποβολή πρότασης στο ΥΠ.Ε.Π.Θ για τη χρηματοδότηση Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Βιολογίας με τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» και επιστημονική υπεύθυνο την Καθηγήτρια κ. Αμαλία Καραγκούνη.

 

γ) Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, όπου εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» με Αριθμό 35534/Β7, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 774 τ.Β/17.06.2003.

δ) Την από 19.11.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας όπου εγκρίθηκε ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός για το «Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Τμήματος Βιολογίας με τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» και επιστημονική υπεύθυνο την Καθηγήτρια κ. Αμαλία Καραγκούνη.

 

ε) Την από 27.02.2003 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου όπου εγκρίθηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία».