Αρχική Σελίδα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του Ν.2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Βιολογίας.  Κεντρικό του στόχο έχει την επιμόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας. Παροχή γνώσεων σχετικά με τη μοριακή βιολογία και γενετική συστηματική, την οικολογία, τη φυσιολογία και τη βιοχημεία των μικροοργανισμών, την περιβαλλοντική και κλινική μικροβιολογία και την μικροβιολογία τροφίμων. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με μικροβιολογικές μοριακές τεχνικές και μεθόδους χειρισμού περιβαλλοντικών μικροβιολογικών δειγμάτων. Να κατανοήσουν θέματα που αφορούν στη θρέψη, στο μεταβολισμό, στις τεχνικές αύξησης, στα μαθηματικά πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Να έρθουν σε επαφή με την πολυπλοκότητα του μικροβιακού κόσμου και την έννοια της βιοποικιλότητας. Γνωριμία με πρακτικές και μεθόδους που αφορούν εφαρμογές της μικροβιολογίας στην καθημερινή ζωή και την βιομηχανία. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. αφορά κυρίως την ελληνική ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει θετικά σε παραγωγικούς δείκτες, όπως η μείωση της ανεργίας, η εξειδίκευση και η επιχειρηματικότητα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» χρηματοδοτήθηκε για το διάστημα 2002-2008 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ): α) Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.3 «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Έρευνα – Υποτροφίες», Κατηγορία Πράξης 2.2.3.α «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», Πράξη «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» [75% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 25% από Εθνικούς Πόρους] και β) Μέτρο 5.2 «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», Ενέργεια 5.2.7 «Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξης 5.2.7.γ: «Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών», Πράξη «Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003-2006) ΕΤΠΑ»[75% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 25% από Εθνικούς Πόρους]. 

Χρήσιμές Συνδέσεις:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων